top of page

General Terms & conditions

bgImage


Algemene Voorwaarden voor www.lilysfaces.nl


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lilysfaces.nl (hiertoe behoren ook alle andere online platformen en websites waar Lily's Faces/Monique Lily diensten/workshops e.d. aanbiedt) zoals deze beschikbaar is gesteld door Lily’s Faces / Monique Lily. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lily\'s Faces is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, workshop, video’s of andere materialen op deze website / of andere platformen her te gebruiken of te verspreiden. Het intellectueel eigendom berust bij Lily\’s Faces / Monique Lily.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lily\'s Faces te mogen claimen of te veronderstellen.

Lily\'s Faces streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.lilysfaces.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lily\'s Faces aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lilysfaces.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.bottom of page